മൂന്ന്നോമ്പാചരണവും, ധ്യാനയോഗങ്ങളും                        Holy Qurbana Attendance Online Registration                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Pauls prayer group for Mangaf Block 4-North  area.
Every 1st  and 3rd Friday St.Pauls prayer group is conduting prayer at member residence from 5:00 PM to 6:30 PM.
 
For More details Please contact Secretary Mr. Binu P Andrews  Mob: 65991238.
 
St.Pauls Prayer Schedule 2020
 
FEBRUARY 2020
 
 7th  February 2020- FIRST FRIDAY
21st February 2020-THIRD FRIDAY
 
 
Mr. Shaji Thomas ,(Mem # 385)                                                                                      Address:Mangaf, Block - 4, Street - 29, Shaikha Bldg. # 55 - F Block,                                      Floor - 9, Flat - 93.    Mob.: 50981957 / 23729290.                                                                             
 
Mr. Rahul Varghese,(Mem # 995)                                                                                              Address :Mangaf, Block - 4, Street - 18, Bldg. - 25,Floor - 2, Flat - 7.                                            Mob.: 97452167.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM