മൂന്ന്നോമ്പാചരണവും, ധ്യാനയോഗങ്ങളും                        Holy Qurbana Attendance Online Registration                        HOLY QURBANA- Live - From St. Pauls Church Ahmadi                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Johns prayer group for Mangaf, Block 3-North &Block 1 area.
Every 1st  and 3rd Friday St.Johns prayer group is conducting prayer at member residence from 5:00 PM to 6:30 PM.

For More details Please contact Secretary Mrs. Sajiney Abraham Mob: 51182824.
 
St.John's Prayer Schedule 2019-2020
 
FEBRUARY 2020
 
7th FEBRUARY 2020- FIRST FRIDAY
21st FEBRUARY 2020-THIRD FRIDAY
 
 
 Mr. Mathew P. Issac,(Mem # 706)                                                                            Address Mangaf,Mangaf, Block - 3, Street - 31, Bldg. - 33,Floor - 4, Room - 10,                       Mob.: 97853257.
 Mr. Avinash Babykutty,(Mem # 882),                                                                      Address:Mangaf, Block - 1, Street - 169, Bldg. - 752,Floor - 1, Room - 5,                              Mob.: 60361680.
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM