ഇടവകയുടെ ഈ വർഷത്തെ പിക്കിനിക്ക് നവംബർ മാസം 29 ന് രാവിലെ 8:30 മണി മുതൽ  വൈകിട്ട് 4:00 മണി വരെ Julaia Resort ൽ വച്ച് നടത്തപെടുന്നു. പിക്കിനിക്കിന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ്  സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നോ,കമ്മറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നിന്നോ നവംബർ 27ന് മുമ്പായി   കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .Last Date 27/11/2019 ( Location . Julaia Resort)
For More details please contact Mr.Binu George Tel # 67767180 & Sunil Alexander Tel # 66902305

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM