പതിനഞ്ച് നോമ്പാചരണവും ശൂനോയോ പെരുനാളും                        Parish Announcements                        
Parish Day -

നമ്മുടെ ഇടവകദിനവും അദ്ധ്യാത്മീക സംഘടനകളുടെ വാർഷികവും 2020 ഫെബ്രുവരി മാസം 14ാം തിയതി  കൊണ്ടാടുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപെടുന്നു

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM