വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
ഇടവകദിനവും അദ്ധ്യാത്മീക സംഘടനകളുടെ വാർഷികവും

നമ്മുടെ ഇടവകദിനവും അദ്ധ്യാത്മീക സംഘടനകളുടെ വാർഷികവും 2020 ഫെബ്രുവരി മാസം 14ാം തിയതി  കൊണ്ടാടുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപെടുന്നു

Venue & Time will announce soon

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM