വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Sunday School Reopens on 16th January 2020

Sunday School Announcement

Sunday school New Year Session will start today (16/01/2020) at St. Paul’s church, Ahmadi at 7.10pm.

All children are requested to be present in white dress.

The Students who are seeking New admissions, please register your names online through our church website, also please present tomorrow with your parents at St. Paul’s church Ahmadi.

For Sunday school New Admission please click below link

http://orthodoxchurchahmadi.org/ssadmission.php

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM