വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Mary's prayer group for Fahaheel , Mangaf block 3 and Ahmadi area.
Every 2nd and 4th Friday St.Mary's prayer group is conduting prayer at member residence from 5:30 PM to 7 PM.

For More details Please contact Secretary Mr.Shiju Symon  Mob # 60044809.
 
St.Marys Prayer Schedule 2019-2020
 
JANUARY 2020
 
10th  January 2020 - SECOND FRIDAY
24th January 2020 - FOURTH FRIDAY
Mr. Sunil Alexander (Mem # 316)                                                                                Address Mangaf, Block - 3, Street - 25, Bldg. - 172,Floor - 4, Flat - 14,                                        Mob.: 66902305 / 23732487.
Mr. Ajith Chacko (Mem # 830)                                                                                      Address Mangaf, Block - 3, Street - 25, Bldg. - 172,Floor - 4, Flat - 16,                                        Mob.: 65190904.
 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM