വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Gregorios prayer group for (Mehboulah & AbuHalifa Blk-2 North)
Every 1st and 3rd Friday St.Gregorios prayer group is conduting prayer at member residence from 5:30 PM to 7 PM.

For More details Please contact Secretary Mr. Joshy V Simon  Mob # 60013192.
 
St.Gregoris Prayer Schedule 2019-2020
 
JANUARY 2020
 
3rd January 2020 - FIRST FRIDAY
17th January 2020- THIRD FRIDAY
 
 
Mr. Cherakkal Mathew Sunny  (Mem # 180)                                                        Address Mahboula, Block - 3, Street - 317, Bldg. - 16,Floor - 4, Flat - 19,                   Mob.: 66711720 / 23715925.
Will be announced later
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM