വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        

Our Church have Eight prayer groups . St.Thomas prayer group for Mangaf  area Block 4.
Every 2nd  and 4th Friday St.Thomas prayer group is conduting prayer at member residence from 6:00PM to 7:30 PM.
For More details Please contact Secretary - Mr. Manu Baby (Mob. 66147481)
 
St.Thomas Prayer Schedule 2019-20
 
JANUARY 2020
10th January 2020 - SECOND FRIDAY
24th January 2020 FOURTH FRIDAY
 
 
Mr. Abey K. Mathew (Mem # 376)                                                                                         Address Mangaf, Block - 4, Street -25,Bldg. 96,Floor- 1,Flat - 12.                                          Mob.: 60404476.
Mr. Deepu Kuruvila(Mem # 826)                                                                                                   Address Mangaf, Block - 4, Street - 21, Bldg- 64,Floor-3, Flat- 8.                                            Mob.: 66274393 / 60378027.

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM