വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Pauls prayer group for Mangaf Block 4-North  area.
Every 1st  and 3rd Friday St.Pauls prayer group is conduting prayer at member residence from 5:00 PM to 6:30 PM.
 
For More details Please contact Secretary Mr. Binu P Andrews  Mob: 65991238.
 
St.Pauls Prayer Schedule 2020
 
JANUARY 2020
 
3rd January 2020- FIRST FRIDAY
17th January 2020-FOURTH FRIDAY
 
 
 Mr. Aswin John Achankuju (Mem # 125)                                                                              Address- Mangaf, Block - 4, Street - 17,Bldg. - 103,Floor - 3, Flat - 12.                                            Mob.: 90081861 / 23731861.
Mr. Georgekutty John (Mem # 471)                                                                                       Address-Mangaf, Block - 4, Street - 27, Bldg. - 9 (Shrimby Bldg),Floor - 3, Flat - 11.                     Mob.: 65857487.
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM