വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Our Church have Eight prayer groups . St.Johns prayer group for Mangaf, Block 3-North &Block 1 area.
Every 1st  and 3rd Friday St.Johns prayer group is conducting prayer at member residence from 5:00 PM to 6:30 PM.

For More details Please contact Secretary Mrs. Sajiney Abraham Mob: 51182824.
 
St.John's Prayer Schedule 2019-2020
 
JANUARY 2020
 
3rd January 2020- FIRST FRIDAY
17th January 2020-THIRD FRIDAY
 
 
 Mr. Sabu C. Varghese (Mem # 380)                                                                         Address Mangaf, Block - 3, Street - 28, Bldg. - 183,Floor - 4, Room - 4,                                 Mob.: 97130981 / 23730981.
 Mr. Mohan Varghese (Mem # 386)                                                                                           Address -Mangaf, Block - 3, Street - 22, Bldg. - 49,Floor - 8, Room - 85,                               Mob.: 90055408
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM