വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        

Our Church have Eight prayer groups . St.Dionysius prayer group for Abuhalifa (AbuHalifa Blk-1 & Blk-2 South) area.
Every 2nd and 4th  Friday St.Dionysius  prayer group is conduting prayer at member residence from 5:30PM to 7:00PM.

For More details Please contact Secretary Mr. A.A.Alexander Secretary Mob. 60635299.
 
St.Dionysius Prayer Schedule 2019-20
 
JANUARY 2020
 
10th January 2020- SECOND FRIDAY
24th January 2020 -FOURTH FRIDAY
 
 
Mr. Binu George K. J. (Mem # 619)                                                                  Address Abuhalifa, Block - 2, Street - 16, Bldg. - 12,Floor - 3, Flat - 9,                                  Mob.: 67767180.
Mr. Stanley Eapen (Mem # 633)                                                                        Address Abuhalifa, Block - 1, Street - 37, Bldg. - 9,                                                              (Opp Tripthi Restaurant),Floor- 4, Flat - 12,                                                                          Mob.: 66982927.
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM