വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        

     Our Church have Eight prayer groups . St.Basil prayer group for Mangaf, Block 4- area. (NEW PRAYER GROUP)

Every 1st  and 3rd Friday St.Basil prayer group is conducting prayer at member residence from 5:00 PM to 6:30 PM.

For More details Please contact Secretary Mr. Arun Thomas  Mob: 67052617
 
St.Basil Prayer Schedule 2019-2020
 
JANUARY 2020
 
3rd January 2020- FIRST FRIDAY
17th January 2020-THIRD FRIDAY
 
 
 Mr. Sunil Varghese (Mem # 0966)                                                                                                       Adress Mangaf Block 4 street 21 building no 106, floor-Ground, Flat-01                       Mob: 6003 8179
 WILL ANNOUNCE SOON
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM