വി.മൂന്ന് നോമ്പ് ആചരണവും ധ്യാനയോഗവും                        മൂന്നാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2020                        ഇടവകദിനവും                         OVBS 2020 STARTS ON JUNE 11                        
Our Church have Eight prayer groups . St.George prayer group for Salmiya, Salwa, Jleeb Al Shuwaikh (Abbasia), Riggai, Farwaniya areas
 
Every 1st Friday St.George prayer group is conduting prayer at member residence from 7:00PM to 8:30 PM.

Contact Mr. Binu Thankachen, Secretary (Mob.94417579 ) for more details.
 
St.George Prayer Schedule 2020
 
JANUARY 2020
 
10th January 2020 -SECOND FRIDAY 
 
Dr. Aju Wilson (Mem # 484) Address-Salmiya, Block - 12, Street - Amman, Bldg - 3,Floor - 4, Flat - 8.
 Mob.: 65809891/ 25649932.
 
 

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM