പതിനഞ്ച് നോമ്പാചരണവും ശൂനോയോ പെരുനാളും                        Parish Announcements                        

Parish Convention 2019

 

 

 

             

Convention Speaker: Rev. Fr. Zachria Ninan(Zakher)

 

 

Date :  November 5

(Time:6:30 PM to 9: PM

Venue: Bethel Hall Mangaf)

and

6,&7 November 2019

(Venue: St.Pauls Church AHMADI)

 

Time:  7:15 PM to 9:15 PM

 

Perunal on 8th November 2019

5:30 AM to 9:00AM at St.Pauls Ahmadi Church.

        For More details please contact Mr.Arun Thomas -67052617 /Mr.Mohan V Abraham-60420555

 

Contact Us

 

Holy Qurbana

1st Friday
5:30 - 7:30 AM
2nd & 4th Friday
5:30 - 9:00 AM
3rd Thursday
8:00 - 10:00 PM
5th Thursday
8:00 - 10:00 PM
Before 5th Friday
All Saturdays
6:30 - 8:00 PM

 

Fasting Prayer

Every Wednesday
6.30 PM to 7.00 PM